RPO WŁ na lata 2007-2013

Firma ELEMA – M. Mikołajczyk, G. Podsiadły Spółka Jawna
zawarła z Województwem Łódzkim, w imieniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Osi priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjnoć, Przedsiębiorczość
 • DZIAŁANIE III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji unikalnych na świecie laserowych oraz tensometrycznych czujników służących kontroli procesu wytwarzania masy betonowej oraz produktów z betonu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Numer projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-304/12

Umowa o dofinansowania nr: UDA-RPLD.03.02.00-00-304/12-00 z dnia 15.06.2015 r. z późniejszym aneksem z dnia 31.03.2016 r.

Całkowita wartość projektu:  2 788 105,60 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 623 610,24 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 155 902,56 PLN

Okres realizacji projektu:

 • rozpoczęcie realizacji: luty 2015 r.
 • zakończenie realizacji: październik 2015 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa zakładu oraz jego wyposażenie w ceku uruchomienia produkcji nowych elementów sterowania.:

 • laserowego pomiaru konsystencji zarobu betonowego w mieszalniku,
 • tensometrycznego pomiaru wypełnienia silosów,
 • laserowego pomiaru wysokości prefabrykatów z betonu z jednoczesnym pomiarem wagi produktu,
 • rozbudowa centralnego systemu zarządzania serwisem automatyki przemysłowej – Zdalne Centrum Serwisowe.

Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z:

 • rozbudową istniejącego zakładu
 • dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
 • zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Projekt dotyczy rozbudowy obecnego zakładu Spółki Jawnej ELEMA oraz wprowadzenie do produkcji unikalnej  światowej technologii w postaci unikatowych na rynku międzynarodowym produktów.

Adresy stron internetowych informujących o PRO WŁ: https://www.cop.lodzkie.pl/ https://www.rpo.lodzkie.pl/

Numery telefonów/infolinii do Punktu Informacyjnego:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: (42) 230 15 55; (42) 230 15 56;
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi (42) 663 31 07; (42) 663 34 05

Adresy korespondencyjne w/w instytucji:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź e-mail: cop@cop.lodzkie.pl,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-101 Łódź, ul. Moniusz 7/9, e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl