RPO WŁ na lata 2014 – 2020 II.2.1

W dniu 29.08.2018 r. firma ELEMA – M. Mikołajczyk, G. Podsiadły Spółka jawna
zawarła z Województwem Łódzkim, w imieniu „Centrum Obsługi Przedsiębiorcy” z siedzibą w Łodzi
umowę o dofinansowanie projektu w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
  • DZIAŁANIE II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  • PODDZIAŁANIE II.2.1 Modele biznesowe MŚP

 

Tytuł projektu: „Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu i poszerzenia portfela klientów”

Numer projektu: RPLD.02.02.01-10-0120/18

Całkowita wartość projektu:  61 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 25 000,00 PLN

Opis projektu:

Firma ELEMA – M. Mikołajczyk, G. Podsiadły Spółka Jawna prowadzi sprzedaż eksportową do Czech, Niemiec oraz Włoch. Widzi ona jednak możliwość zwiększenia udziału wartości eksportu względem sprzedaży krajowej poprzez ekspansje działań handlowych na nowe rynki zagraniczne. Mając na uwadze powyższe firma ELEMA opracowała nowy model biznesowy, który dzięki takim działaniom jak: badanie rynków, analiza pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy, wskazanie wszystkich norm prawnych wymaganych przez krajowe regulacje prawne jak również działań marketingowych związanych z produktami firmy najlepiej wpisującymi się w zapotrzebowanie rynków docelowych, pozwoli rozpocząć efektywne działania, które w znacznym stopniu rozszerzą listę odbiorców zagranicznych oraz poprawią pozycję konkurencyjną firmy.

Projekt w krótkim horyzoncie czasowym będzie miał wpływ na dostarczenie niezbędnych informacji w zakresie sposobów podjęcia działań eksportowych. W długim horyzoncie czasu zaś na aktywną sprzedaż usług na rynkach zagranicznych. Projekt w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby firmy ELEMA, dając tym samym możliwość na dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz zachowanie stałego rozwoju portfela klientów opartego na dotychczas oferowanych usługach, do czego konieczne jest pozyskanie nowych kontaktów oraz partnerów zagranicznych. Przewidywane korzyści w ramach wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa to wzrost sprzedaży oraz wzrost eksportowanych usług.

 

    Centrum Obsługi Przedsiębiorcy                      Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ul. Moniuszki 7/9                                                                          ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź                                                                               90-101 Łódź
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl                                             e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl
Tel. (42) 230 15 55; (42) 230 15 56                                  Tel. (42) 663 31 07; (42) 663 34 05
www.cop.lodzkie.pl                                                                  www.rpo.lodzkie.pl