RPO WŁ na lata 2014-2020

W dniu 21.12.2017 r, firma ELEMA – M. Mikołajczyk, G. Podsiadły Spółka Jawna
zawarła z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działał Zarząd Województwa Łódzkiego, umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0138/16-00 w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
  • OŚ PRIORYTETOWA IV: Gospodarka niskoemisyjna
  • DZIAŁANIE IV.1: Odnawialne źródła energii
  • PODDZIAŁANIE IV.1.2: Odnawialne źródła energii

Tytuł projektu: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Elema

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwo Elema – M. Mikołajczyk G. Podsiadły Spółka Jawna.

Przewidziano uruchomienie w 2018 roku w Sieradzu nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,018 09 MW  i zainstalowanie 1 sztuki jednostki wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego.

W planowanym efekcie w 2019 roku oraz latach następnych wyprodukowane zostanie 18,057 MWh/rok energii elektrycznej wytworzonej z energii promieniowania słonecznego, co spowoduje zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 6,281 ton/rok.

Wartość projektu: 135 447,60 zł

W tym środków z EFRR: 81 116,70 zł

 

Zdjęcia z miejsca realizacji projektu:

   

 


Adresy stron internetowych informujących o PRO WŁ: https://www.rpo.lodzkie.pl/

Numery telefonów/infolinii do Punktu Informacyjnego:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi – ( 42) 663 31 07; (42) 663 34 05

Adresy korespondencyjne w/w instytucji:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9,
punktinformacyjny@lodzkie.pl