RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest ELEMA G. Podsiadły Spółka Komandytowa z siedzibą w Sieradzu, ul. Rynek Praski 7, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326757, NIP 827-201-42-85, REGON 731492862, www.elema.pl, email: elema@elema.pl, tel. 43 826 70 60.
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe kontrahentów (zleceniodawców oraz zleceniobiorców) w celu zawarcia oraz wykonania umów dotyczących świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Przetwarzanie danych osobowych ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, m.in. obowiązków wynikających z art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia oraz wykonania umów dotyczących świadczonych usług oraz oferowanych produktów.
 7. W przypadku realizacji celów marketingowych, w tym przesyłania newslettera, przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2 oraz 7, jest niezbędny, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 oraz 7 oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 13. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora Danych:
  • w formie pisemnej na adres – ul. Rynek Praski 7, 98-200 Sieradz,
  • telefonicznie pod numerem – 43 826 70 60 lub 519 154 014,
  • mailowo na adres – elema@elema.pl.
 14. Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.